RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikającą z wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy/organizacji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu. Jednocześnie wskazujemy, że już w samym Pani / Pana adresie e-mail mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych na gruncie przywołanych przepisów.

2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Trec Nutrition Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48 (dane kontaktowe: tel.: +48 58 660 13 51, adres e-mail info@trecnutrition.com), (dalej „Trec Nutrition”).

3. Trec Nutrition powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji e-email na adres rodo@trecnutrition.com oraz korespondencyjnie na adres wskazany w zdaniu pierwszym.

4. Trec Nutrition przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach związanych ze współpracą handlową w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej, składaniem i otrzymywaniem zamówień, składaniem i otrzymywaniem ofert, analiz statystycznych i śledzenia aktywności odbiorców kierowanej korespondencji,

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne

a) dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Trec Nutrition (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych ze współpracą handlową w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej.

7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

8. Jeżeli Pani / Pana danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, to znaczy, że weszliśmy w ich posiadanie korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych oraz innych informacji mających charakter powszechny.
 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń, do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Trec Nutrition i upoważnione osoby działające na zlecenie Trec Nutrition, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Trec Nutrition, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Trec Nutrition (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Trec Nutrition).
 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: rodo@trecnutrition.com.
 

12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może zwrócić się Pani/Pana do Trec Nutrition z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

background

choose your language

Wybierz wersję językową

  • pl
  • en
  • de
  • es
  • fr
  • it
  • nl
Popup Activator