Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest TREC NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Inż. J. Śmidowicza 48, która współadministruje danymi osobowymi ze spółkami należącymi do grupy Trec Nutrition Group. 

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@trecnutrition.com

Przetwarzamy dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc na adres mailowy rodo@trecnutrition.com lub kontaktując się z nami drogą pocztową albo osobiście. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń, jeśli takie by między nami zaistniały.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy.

Masz prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia danych – ich realizacja nastąpi na zasadach określonych w RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a gdyby to miało nastąpić dołożymy starań, aby odbywało się zgodnie z RODO.

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania o takim charakterze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, ani też zapewnienie kontaktu.